04 28 18 310 info@oozkranj.com

OSTALE INFORMACIJE

Izobraževanja, seminarji, pooblastila, itd.

 

 

Izobraževanja

Izobraževanja (seminarji, tečaji, delavnice, inp.) običajno organiziramo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Potekajo na sedežu kranjske zbornice, občasno tudi na drugih lokacijah.

Za člane OOZ Kranj so izobraževanje cenejša, v nekaterih primerih brezplačna. Ne-članom se zaračuna polna cena določenega izobraževanja. Vse cene so posamezno dogovorjene z izvajalcem, ki izpelje izobraževanje.

Seminarji, tečaji in delavnice

Dejavnosti izvajamo na področjih:

 • Davki na računovodstvo,
 • delovna zakonodaja,
 • trženje in prodaja,
 • branžna zakonodaja,
 • vernost pri delu in požarna varnost,
 • tuji jeziki,
 • poslovanje s tujini (šola internaciolizacije),
 • šola računoodstva,
 • računalništvo,
 • strokovni seminarji in ekskurzije.
UDELEŽBA ZA ČLANE JE CENEJŠA ALI BREZPLAČNA.

Vas zanimajo tudi ostale ugodnosti članstva na naši zbornici? Pokličite nas na telefonsko številko 04 28 18 310 ali pošljite e-mail.

Javna pooblastila

Obrtna dovoljenja

Pravico do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register. Obrtno dovoljenje pa lahko pridobi tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje na podlagi 2. odstavka 9. člena Obrtnega zakona.

Obrtno dovoljenje je potrebno pridobiti za tiste obrtne dejavnosti, za katere je zahtevana ustrezna poklicna usposobljenost. Te dejavnosti so določene v Uredbi o obrtnih dejavnostih. Vse postopke v zvezi z izdajo obrtnih dovoljenj in vpisom v obrtni register, vodijo pooblaščene osebe na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in območnih obrtno-podjetniških zbornicah. Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, je potrebno vložiti na OOZ na območju, katere je sedež predlagatelja ali na OZS (sedež samostojnega podjetnika ali pravne osebe, ki želi pridobiti obrtno dovoljenje).

Predlagatelj ob izpolnitvi vseh zahtevanih pogojev za izdajo obrtnega dovoljenja, prejme odločbo o obrtnem dovoljenju in reprezentativno obrtno dovoljenje.

Licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) določa pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu. Licenca je dovoljenje za izvajanje prevozov potnikov in blaga v notranjem cestnem prometu. Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu se pridobi z licenco Skupnosti. Licenca Skupnosti velja tudi za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu.Pogoji za izdajo licence so:

 1. imeti dober ugled,
 2. imeti ustrezen finančni položaj (oseba, ki želi opravljati dejavnost prevozništva, mora imeti na voljo kapital in rezerve v višini najmanj 9000 EUR za prvo motorno vozilo in 5000 EUR za vsako naslednje vozilo. Za opravljanje prevoza potnikov z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ 8 sedežev, mora imeti oseba kapital in rezerve v višini 3000 EUR za prvo motorno vozilo in 1500 EUR za vsako naslednje vozilo),
 3. izpolnjevati pogoj glede strokovne usposobljenosti upravljavca prevozov,
 4. biti lastnik vsaj enega v Republiki Sloveniji registriranega motornega vozila za posamezne vrste prevozov ali imeti pravico uporabe tega vozila na podlagi najemne oziroma zakupne pogodbe ali lizing pogodbe,
 5. poravnane mora imeti vse davčne obveznosti in prispevke za socialno varnost (le v primeru izdaje nacionalne licence).

EU potrdila

 Poslovni subjekti, ki želijo opravljati obrtno dejavnost tudi izven Republike Slovenije, si morajo, poleg ostalih dokumentov, pridobiti tudi tako imenovano evropsko potrdilo. Gre za dokument, ki ga izda OZS in vsebuje podatke o poslovnem subjektu, ki jih vodi v obrtnem registru. Stranka poda vlogo za izdajo evropskega potrdila na obrazcu, dosegljivem na spletnih straneh ali osebno na OZS ali OOZ.

Vpis v imenik vodji del

Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, mora za opravljanje te dejavnosti, razen dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, poleg zavarovanja odgovornosti iz opravljanja dejavnosti imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del oziroma je samozaposlen in je hkrati tudi vodja del.

Poleg tega, da mora imeti izvajalec redno in za polni delovni čas zaposleno vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del, pa mora na vsakem objektu za vodenje gradnje določiti vodjo del (vodjo gradnje), ki je pri njem zaposlen in izpolnjuje pogoje za vodenje del.

Kadar izvajalec prevzame v izvedbo celotne gradnje ali pretežni del gradnje zahtevnega objekta mora imeti za potrebe vodenja del zaposlenega vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir stroke, ki pri prevzeti gradnji prevladuje, v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, ali pa ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Za izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta pa za potrebe vodenja del zadošča, da ima zaposlenega vodjo del, ki ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Kontaktirajte nas

Do informacij lahko dostopate:

 • na sedežu OOZ Kranj
 • na spletni strani
 • po elektronski pošti – info@oozkranj.com
 • po telefonu – 04/28 18 310

10 + 5 =