04 28 18 310 info@oozkranj.com
LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE IN OLAJŠAVE ZA LETO 2024
Obvestilo FURS z dne 11.  12. 2023
Stopnje dohodnine:
Če znaša neto letna Znaša dohodnina v eurih
davčna osnova v eurih
Nad Do
8.755,00      16 %
8.755,00 25.750,00 1.400,80   + 26 %  nad 8.755,00
25.750,00 51.500,00 5.819,50   + 33 %  nad 25.750,00
51.500,00 74.160,00 14.317,00   + 39 %  nad 51.500,00
74.160,00 23.154,40   + 50 %  nad 74.160,00
Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2024 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:
Če znaša neto mesečna Znaša dohodnina v eurih
davčna osnova v eurih
Nad Do
729,58      16 %
729,58 2.145,83 116,73   + 26 %  nad 729,58
2.145,83 4.291,67 484,96   + 33 %  nad 2.145,83
4.291,67 6.180,00 1.193,08   + 39 %  nad 4.291,67
6.180,00 1.929,53   + 50 %  nad 6.180,00
Davčne olajšave:
1. Splošna olajšava
Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2024:
Če znaša skupni dohodek v eurih Znaša splošna olajšava v eurih
Nad Do
16.000,00 5.000,00 + (18.761,40-1,17259 x skupni dohodek)
16.000,00 5.000,00
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:
Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih Znaša splošna olajšava v eurih
Nad Do
1.333,33 416,67 + (1.563,45 – 1,17259 x bruto dohodek)
1.333,33 416,67
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava (o čemer obvesti delodajalca) se davčna osnova zmanjša za 416,67 eura.
2. Osebne olajšave
Namen Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih
invalidu s 100% telesno okvaro 18.188,61 1.515,72
zavezancu po dopolnjenem 70. letu 1.500,00 125,00
zavezancu, ki prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let 1.500,00 125,00
3. Posebna osebna olajšava
Za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta  znaša 3.500,00 eura,
Za rezidenta, prejemnika dohodka iz delovnega razmerja, do dopolnjenega 29. leta, znaša 1.300 evrov. Olajšava se prizna na letni ravni, sorazmerno glede na število mesecev delovnega razmerja v davčnem letu, pri čemer se upošteva vsak polni mesec zaposlitve.
4. Posebna  olajšava
·         za vzdrževane otroke
Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih
Za prvega vzdrževanega otroka 2.698,00 224,83
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.777,00 814,75
Za drugega vzdrževanega otroka 2.933,00 244,42
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.892,00 407,67
Za četrtega vzdrževanega otroka 6.851,00 570,92
Za petega vzdrževanega otroka 8.810,00 734,17
Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.959,00 eura (mesečno za 163,25 evrov)
glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.
·         za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih
2.698,00 224,83
5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Največ do zneska premije, ki je enak 24% obveznih prispevkov za PIZ za zavarovance oziroma 5,844% pokojnine zavarovanca
in ne več kot 2.903,66 eurov letno.
6. Minimalna plača v eur
1.1.2024 – 31.12.2024 1.253,90

 

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic-pavšalisti
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Od 1.4.2023 dalje znaša 42,19 eur.  Zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj. Prispevek plačujejo mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                                                                                                                                                                                                                                          Znesek prispevka za obdobje od 1.1.2024 do 31.12.2024 znaša 46,87 EUR (11,72 EUR + 35,15 EUR). Prispevek plačujejo zavezanci mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec, ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

 

Drugi osebni prejemki in povračila stroškov januar 2024
Vrsta prejemka Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba)
1. Prehrana med delom
1.1. če delojemalec dela vsaj 4 ure na dan 7,96 EUR na dan
1.2. če je delojemalec na delu deset ur ali več, se za ta dan, poleg povračila stroškov za prehrano med delom (7,96 EUR) prišteje še 0,99 EUR za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu
2. Prevoz na delo in z dela
2.1. v višini 0,21 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu
2.2. do višine 140 eur, če je delavec prisoten najmanj en dan na delu in oddaljen najmanj 1 km od mesta opravljanja dela
3. Dnevnica za službena potovanja v RS
3.1. nad 6 do 8 ur 9,69 EUR
        nad 8 do 12 ur 13,88 EUR
        nad 12 ur 27,81 EUR
3.2.  če stroški prenočevanja vključujejo plačilo zajtrka, in potovanje traja nad 8 do 12 ur  se  znesek dnevnice zmanjša za 15 %
3.3. če stroški prenočevanja vključujejo plačilo zajtrka, in potovanje traja nad 12 do 24 ur  se  znesek dnevnice zmanjša za 10 %
4. Dnevnice za službena potovanja v tujini  so določene v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujini – Uredba za tujino (UL št. 76/2019)
4.1. nad 6 do 8 ur 25% dnevnice
4.2. nad 8 do 14 ur 75% dnevnice
4.3. nad 14 do 24 ur cela dnevnica
4.3.1. Nemčija, Avstrija, Italija, Francija 55 EUR
4.3.2. Hrvaška, Bih, Srbija, Črna gora, Madžarska, Makedonija, Slovaška, Češka, Poljska, Bolarija, Romunija 40 EUR
4.4. če stroški prenočevanja vključujejo tudi plačilo zajtrka, in potovanje traja nad 8 do 14 ur 75 % zneska po Uredbi za tujino, zmanjšano za 15%
4.5. če stroški prenočevanja vključujejo plačilo zajtrka, in potovanje traja nad 14 do 24 ur 90% zneska po Uredbi za tujino
5. Prevoz na službenem potovanju
5.1. povračilo stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi
5.2. v primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo 0,43 EUR za vsak prevožen kilometer
6. Prenočevanje na službenem potovanju
prenočevanje na službenem potovanju do višine dejanskih stroškov za prenočevanje, če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi
7. Terenski dodatek
terenski dodatek 5,84 EUR
8. Nadomestilo za ločeno življenje
nadomestilo za ločeno življenje  434 EUR na mesec
9. Regres za letni dopust
regres za letni dopust Neobdavčen in neoprispevčen: regres za letni dopust, ki je določen kot pravica iz
delovnega razmerja v skladu z zakonom, ali vsebinsko
primerljiv dohodek iz tujine, in sicer do višine 100 %
povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.
10. Jubilejne nagrade
jubilejne nagrade
za 10 let delovne dobe 30% PLP 607,18 EUR
za 20 let delovne dobe 45% PLP 910,76 EUR
za 30 let delovne dobe 60% PLP 1.214,35 EUR
za 40 let delovne dobe 75% PLP 1.517,94 EUR
11. Odpravnina ob upokojitvi
odpravnina ob upokojitvi 300% PLP 6.071,76 EUR
12. Solidarnostna pomoč
v primeru smrti delavca 5.000 EUR
v primeru smrti ožjega družinskega člana delavca 5.000 EUR
v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delavca ter elementarne nesreče, ki prizadene delavca 2.000 EUR
13. Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo
dijaki in študenti 15% PLP 303,59 EUR
14. Plačila vajencem
Do višin, ki jih kot minimalno višino vajeniške nagrade določa Zakon o vajeništvu
Osnove za izračun prejemkov
Plače v RS (vir: SURS) bruto plača povprečna letna plača (PLP)
november 2023 2.427,10 2.023,92 EUR
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in dugih dohodkov iz delovnega razmerja ne določa pravic delavcev, torej višine povračil stroškov do katerih je delavec upravičen z delovnopravno zakonodajo, temveč le neobdavčeno višino povračila.
Opozarjamo na sodbo Vrhovnega sodišča VIII Ips 26/2022 z dne 29. 11. 2022. Sodišče je v navedeni sodbi odločilo, da se v pravni praznini, davčna Uredba uporabi kot relevantna pravna podlaga za določitev višine povračil stroškov, če delodajalca ne zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti, niti ne obstaja morebitna primerljiva in zanj uporabljiva druga kolektivna pogodba.

 

Minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev in študentskega dela
Leto MIN bruto urna postavka v EUR MAX bruto dohodek v EUR
Začasno in občasno delo upokojencev od 1.3.2023 do 29.2.2024 6,92 10.346,52
Veljavnost od              MIN bruto urna postavka v EUR
Študentsko delo od 21.1.2023 6,92

 

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – januar 2024
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni podračun Referenca 60 % PP** 3,5 PP***
1.214,35 7.083,72
2.023,92
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 188,22 1.097,98
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 107,47 626,91
Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 295,69 1.724,89
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 77,23 450,52
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 79,66 464,69
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 6,44 37,54
Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 163,33 952,75
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,21 7,08
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,21 7,08
Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,42 14,16
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,7 9,92
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,73 4,25
Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,43 14,17
Skupaj drugi prisp. 4,85 28,33
PRISPEVKI SKUPAJ 463,87 2.705,97
Na podlagi drugega odstavka 48. člena ZZVZZ se za obdobje od januarja 2024 dalje plačuje tudi obvezni zdravstveni prispevek v višini 35 eurov za posamezni koledarski mesec ne glede na število dni zavarovanja v koledarskem mesecu
DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2022 (PP): 2.023,92 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2023 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od 2.023,92 EUR = 1.214,35 EUR
*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 2.023,92 x 3,5 = 7.083,72 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki.
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSV najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) – januar 2024
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni podračun Referenca 90 % PP** 3,5 PP***
1.821,53 7.083,72
2.023,92
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 282,34 1.097,98
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 161,21 626,91
Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 443,55 1.724,89
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 115,85 450,52
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 119,49 464,69
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 9,65 37,54
Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 244,99 952,75
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,82 7,08
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,82 7,08
Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 3,64 14,16
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 2,55 9,92
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 1,09 4,25
Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 3,64 14,17
Skupaj drugi prisp. 7,28 28,33
PRISPEVKI SKUPAJ 695,82 2.705,97
Na podlagi drugega odstavka 48. člena ZZVZZ se za obdobje od januarja 2024 dalje plačuje tudi obvezni zdravstveni prispevek v višini 35 eurov za posamezni koledarski mesec ne glede na število dni zavarovanja v koledarskem mesecu
DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2022 (PP): 2.023,92 EUR
** Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2023 znaša 90 % zadnje znane povprečne letne plače: 90 % od 2.023,92 = 1.821,53 EUR
*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2): 2.023,92 x 3,5 = 7.083,72 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki.
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSV najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Najnižje osnove za plačilo prispevkov za delavce v delovnem razmerju
osnova znesek PLP v eur znesek v eur velja za izplačila
60% PLP 2.023,92 1.214,35 od 1.3.2023 do 29.2.2024