04 28 18 310 info@oozkranj.com

POZOR! Občine imajo različne datume za oddajo vloge!

PRIJAVA ŠKODE NA STANOVANJSKIH IN POSLOVNIH OBJEKTIH:

OBRAZEC 1: Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči,

 • stolpec A in B; vpiše se parcelna številka in katastrska občina – NE GERK,
 • stolpec C; Kategorija zemljišča – gozd/travnik/njiva/pašnik/neplodno/trajni nasad,
 • stolpec D; Cena EURH/ha – ni potrebno vpisati,
 • stolpec E; površina v ha dela parcele za katerega uveljavljate škodo,
 • stolpec F; odstotek (%) poškodovane površine,
 • stolpec G; Škoda EUR – ni potrebno vpisati.

POZOR – škoda pridelkov na kmetijskih zemljiščih se NE popisuje, zgolj škoda na zemljiščih kot takih.

 

OBRAZEC 3: Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec se uporablja za uničene stavbe oziroma večje delne škode na stavbah).

 

OBRAZEC 4: Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči,

 • 4. Vrsta objekta; stanovanjski/poslovni/industrijski/kmetijski/poslovno-stanovanjski,
 • Ocena škode; stolpec A; Šifra in tipična skupina del* – upoštevati šifrant B!,
 • stolpec D in F – ni potrebno vpisati.

POZOR – vpiše se seznam del za vrnitev v prejšnje stanje (ne sanacija).

 

OBRAZEC 5: Ocena škode na gradbenih in inženirskih objektih (transportna infrastruktura – šifrant C, distribucijski plinovodi, vodni objekti, dovozi, ceste, podporni zidovi in drugo), povzročene po naravni nesreči« pa je namenjen prijavi škode na gradbeno-inženirski infrastrukturi.

 

Zelo pomembno:

Na vseh obrazcih je potreben 2x lastnoročni podpis oškodovanca (v nasprotnem primeru je vloga neveljavna) in priložiti fotografijo nastale škode. Datum ocene škode izpolni občinska komisija. Oškodovanci pripišejo še telefonsko številko in elektronski naslov, ki ju bomo uporabljali zgolj za morebitno korespondenco glede ocene škode zaradi posledic močnega neurja z dežjem in vetrom.

 

Pri izpolnjevanju obrazcev in oddaji vloge upoštevajte tudi naslednje:

 • uničen objekt se oceni na »OBRAZCU 3«, delna škoda povzročena na stanovanjskem ali poslovnem objektu pa se oceni na »OBRAZCU 4«,
 • vsak objekt (stanovanjski, poslovni,…) se oceni ločeno in popiše na obrazcu, torej mora biti za vsak poškodovan objekt oddana svoja vloga,
 • za poškodbe na skupnih delih stavb prijavo vloži upravnik stavbe,
 • za objekte v solastništvu, škodo prijavi eden izmed solastnikov.

 

Prosimo, da prijavite le škodo, ki je nastala kot dejanska posledica poplav.

 

Ocenjevanje spodaj navedene škode NI v pristojnosti občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah in jo morate morebitni oškodovanci prijaviti neposredno stvarno pristojnemu organu:

 • v gozdovih škodo ocenjuje Zavod za gozdove RS,
 • na vodotokih škodo ocenjuje Direkcija RS za vode,
 • na kulturni dediščini škodo ocenjuje Zavod za varstvo kulturne dediščine,
 • v gospodarstvu škodo ocenjuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport,
 • na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo ter
 • na državni infrastrukturi Ministrstvo za infrastrukturo.

POZOR! Občine imajo različne datume za oddajo vloge! Spodaj najdete direktne povezave na vse informacije, navodila in obrazce, objavljene na spletnih straneh posameznih občin, ki jih pokriva OOZ Kranj: