04 28 18 310 info@oozkranj.com

Z dne 19. 3. 2024 so bile v Uradnem listu RS št. 23/2024 objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki bodo pričele veljati od 3. 4. 2024 dalje.

Sekcija za promet naše stanovske organizacije OZS si je za sprejetje jasnejše opredelitve prevozne pogodbe za prevoz blaga prizadevala dobrih pet let in v postopku spremembe zakona sodelovala s kar tremi vladami, zato je še toliko bolj zadovoljna, da prenovljeni zakon končno stopa v veljavo, s tem pa bo končno preprečeno izkoriščanje in dosežena zaščita tako prevoznikov kot tudi voznikov.

 

Pomembnejše spremembe Zakona:

1. Naklad ali razklad blaga, prevozi transportne embalaže

Spremembe pri nakladu ali razkladu blaga ter pri prevozu transportne embalaže veljajo za pogodbe sklenjene od 3.4.2024 dalje. Pošiljatelj ali prejemnik blaga ne sme zahtevati od voznika, da opravi nakladanje ali razkladanje blaga, razen če je tako dogovorjeno z ločeno pogodbo, kjer je za navedeno storitev posebej opredeljen njen strošek in so za to izpolnjeni tudi pogoji iz zakona, ki ureja varstvo pri delu.

2. Vpliv cene energenta na ceno prevoznine

Spremembe vpliva cene energenta, na ceno prevoznine veljajo za pogodbe sklenjene od 3.4.2024 naprej. Za primer povišanja ali znižanja cene energenta, uporabljenega za prevoz, za deset odstotkov se prevoznina poveča ali zniža za tri odstotke od prvotno dogovorjene cene.
Prejšnji odstavek se ne uporablja za javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu.

3. Dovoljenje za opravljanje mednarodnih linijskih prevozov v države nečlanice Skupnosti

Uvedeno je določilo, za izdajo dovoljenja za opravljanje mednarodnega linijskega prevoza potnikov na ozemlju RS. Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni pogoji katre, morajo prevozniki izpolnjevati.

4. Uvedeno je določilo za izdajo dovoljenja za opravljanje mednarodnega linijskega prevoza potnikov na ozemlju RS. Za izdajo dovoljenja morajo biti izpolnjeni pogoji katre, morajo prevozniki izpolnjevati. 

Domači prevoznik lahko uporablja najeta vozila, če:
– je najeto vozilo registrirano ali dano v promet v skladu s predpisi katere koli države članice Skupnosti;
– se pogodba nanaša samo na najem vozila brez voznika in ji ni priložena pogodba o delu, sklenjena z istim podjetjem, o voznem in spremljevalnem osebju;
– je najeto vozilo na voljo samo podjetju, ki ga uporablja v času veljavnosti najemne pogodbe;
– najeto vozilo vozi osebje podjetja, ki vozilo uporablja.

Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se dokazuje s predložitvijo dokumentov.

5. Opravljanje kabotaže blaga na območju Republike Slovenije

Prevoznik Skupnosti lahko pri prevozu blaga v cestnem prometu opravlja kabotažo na območju Republike Slovenije v skladu z Uredbo 1072/2009/ES in predpisi, ki jih izda Republika Slovenija za izvajanje te uredbe. Kabotaže z vozili največje dovoljene mase do 3,5 t ni dovoljeno izvajati.

6. Nepovratne finančne spodbude

Namen nepovratnih finančnih spodbud je spodbujati razvojne ukrepe in naložbe, ki prispevajo k doseganju nacionalnih ciljev prometne politike tako, da znižujejo emisije toplogrednih plinov in prašnih delcev, zmanjšujejo porabo energije ali vplivajo na povečanje varnosti v cestnem prometu.

Upravičenci do nepovratnih finančnih spodbud so imetniki veljavnih licenc za opravljanje prevozov v cestnem prometu.

Več informacij na:https://www.ozs.si/novice/novosti-zakona-o-prevozih-v-cestnem-prometu-660685b6216d47610fdb1125