04 28 18 310 info@oozkranj.com

Na podlagi 17. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Kranj z dne 23. 1. 2014 je skupščina OOZ Kranj na svoji 20. seji dne 15. 3. 2022 sprejela naslednji

 

                                                                                       SKLEP

o razpisu volitev v organe Območne obrtno-podjetniške zbornice Kranj za mandatno obdobje 2022 – 2026

 

 

S tem sklepom se razpisujejo volitve v organe Območne obrtno-podjetniške zbornice Kranj (v nadaljevanju: OOZ Kranj) za mandatno obdobje 2022 – 2026.

 

 

Za izvedbo volitev skrbi tričlanski volilni odbor v naslednji sestavi:

  • Nataša Kralj, predsednica volilnega odbora,
  • Janja Erjavec, članica volilnega odbora in
  • Katja Frančiška Erjavec, članica volilnega odbora.

Volilni odbor OOZ Kranj bo imel sejo predvidoma 5. maja 2022.

 

 

Volilni odbor zbira podatke o kandidatih ter na podlagi 8. člena Pravilnika o volitvah poslancev v skupščino in članov ostalih organov OOZ Kranj in prispelih kandidatur, oblikuje zaprto kandidatno listo za:

  • poslance skupščine,
  • člane nadzornega odbora

Na volitvah poslancev v skupščino se voli med 15 in 19 poslancev. Pri določanju kandidatov za poslance ter sestavi zaprte kandidacijske liste je potrebno upoštevati načelo, da so sorazmerno zastopane glavne dejavnosti članov OOZ Kranj in zastopani člani iz vseh občin.

Istočasno z volitvami poslancev v skupščino potekajo tudi volitve 3 članov Nadzornega odbora.

Za opravljanje funkcij v organih zbornice, mora biti kandidat član zbornice vsaj 2 leti.

 

 

V kolikor želite sodelovati v organih zbornice vas vabimo, da predloge kandidatov za kandidaturo oziroma svoje soglasje h kandidaturi oddate v tajništvo OOZ Kranj. Volilni odbor bo kandidature sprejemal od 15. 3. 2022 do vključno 30. 4. 2022.  

 

 

Volitve bodo potekale v četrtek, 19. 05. 2022 med 7. in 19. uro v konferenčni dvorani OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj (II. nadstropje desno).

 

 

Novoustanovljena skupščina OOZ Kranj se mora sestati na svoji prvi seji najkasneje v 30 dneh po volitah, kjer v skladu s 14. členom Pravilnika o volitvah poslancev v skupščino in članov ostalih organov OOZ Kranj ter Statutom OOZ Kranj poslanci  izmed sebe izvolijo predsednika zbornice.

Na prvi seji novoizvoljene skupščine se na predlog predsednika zbornice imenujejo tudi člani Upravnega odbora in dva podpredsednika Upravnega odbora.

 

 

Mandat sedanjih funkcionarjev in članov organov OOZ Kranj preneha z izvolitvijo novih funkcionarjev in članov organov OOZ Kranj.

 

 

Ta sklep se dne 15. 3. 2022 objavi na oglasni deski OOZ Kranj, na spletni strani OOZ Kranj in v Obrtnih novicah OOZ Kranj vsak petek med 18. 3. 2022 in 29. 4. 2022.

 

Kranj, 15. 3. 2022

 

Ludvik Kavčič

Predsednik OOZ Kranj